Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Mowi Jobs     Innen Jobs     Investigator Jobs     Infeksjonsavdelingen Jobs     Airport Jobs     Fjord Line As Jobs     Customer Service Norwegian Speaking     Flesberg Kommune Jobs     Undervisningsstillinger Bygg Og Anleggsteknikk    

Searching for "Haukeland Universitetssjukehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Haukeland Universitetssjukehus Jobs 2019


Assistent

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Kirurgisk Serviceklinikk søkjer etter assistentar til støtte utpost. Vi har ledig to 100% stillingar i pt. 2-delt turnus. Ønskje om snarleg tilsetjing....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Konsulent Fagseksjonen Hospitaldrift reinhald

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Hospitaldrift Reinhald er ei av einingane i Hospitaldrift og har som oppgåve å utføre dei reinhaldsoppgåvene som Haukeland universitetssjukehus har behov for....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medisinsk sekretær/helsesekretær

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Merkantil kontorfagleg teneste ved Kirurgisk klinikk dekkjer fleire kirurgiske fagfelt ved følgjande avdelingar: Gastrokirurgi, urologi, karkirurgi,...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarstudentar søkes som pleieassistent til stilling på helg

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Vi har ledige vikariat i helgestilling for sjukepleiarstudentar ved Kirurgisk Klinikk post 1. Kirurgisk Klinikk post 1 er ein del av Avdeling for Gastro- og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLogoped

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Avdelinga yter tenester til pasientar med afasi, dysartri, stemmevanskar og dysfagi ved Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sjukehus....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IKT- medarbeidar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsjordmor Føde/ barselavdelinga

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Vi har eit godt og nært samarbeid med kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, kvinner med behov for oppfølging ut over våre seleksjonskriterier vil...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Radiologisk avdeling er ei høgteknologisk avdeling inndelt i 8 seksjonar og Senter for PET/nukleærmedisin er ei av dei. Senteret er lokalisert i Parkbygget og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Revmatologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av revmatologiske sjukdommar er samla....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Thoraxkirurgisk intensiv og oppvakingsseksjon TIO ivaretar nyopererte hjarte- og lungepasientar postoperativt. Seksjonen behandlar også opererte...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Seksjonen driftar Ferdigheitssenteret ved Haukeland universitetssjukehus og Lærings- og meistringssenteret i samarbeid med Haraldsplass Diakonale sjukehus....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kjøkkenassistent til 100% fast stilling

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Eininga har som hovudoppgåve å ivareta produksjon, utvikling og distribusjon av mat til pasientar, pårørande og tilsette ved Haukeland universitetssjukehus....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Haukeland universitetssjukehus eig og driv 4 bedriftsbarnehagar som ligg nær plassert sjukehusa. Vil du vere med å gje barn ein god start på livet?...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssjukepleiar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Kirurgisk seksjon 1 er ein seksjon i KSK og ein av 4 seksjonar i Sentraloperasjon. Vi utfører elektiv og øyeblikkeleg hjelp kirurgi innan felta: Kar-,...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MR-fysikar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Avdelinga har forvaltningsansvaret for MR-maskinene på Haukeland universitetssjukehus (HUS). Ein viktig del av denne stillinga er fysikar-ansvar både på...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar/ miljøterapeut

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Spennande fagstilling ledig i Ambulant innsatsteam. Stillinga inngår i Habiliteringsavdelinga (HAVO) sitt Innsatsteam som gir ambulant oppfølging til...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Vi søkjer helsefagarbeidar/hjelpepleiar med erfaring frå medisinsk rehabilitering til vikariat 100% stilling i perioden 05.08.2019-08.03.2020. Vikariatet kan...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kirurgisk serviceklinikk

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Kirurgisk seksjon 2 er ein seksjon i KSK, og er ein av 4 seksjonar i Sentraloperasjon. Vi utfører elektiv og øyeblikkelig hjelp kirurgi innan fagfelta: Urologi...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Matvert Spisestua. 15% fast helgestilling

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk Divisjon i Helse Bergen HF, og leverer ikkje-medisinske tenester og -produkt til føretaket. Hospitaldrift...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som Bioingeniør

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Avdeling for patologi er ei stor og velutrusta avdeling som er delt inn i fleire seksjonar: Autopsi, cytologi, molekylærpatologi merkatil og histologi. Der er...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fast stilling som ambulansearbeidar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Akuttmedisinsk avdeling er ein avdeling under Kirurgisk Serviceklinikk, og har ansvaret for all ambulansedrift (bil, båt, helikopter) samt nødmeldetenesta i...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige vikariat som ambulansearbeidar

Date: 2019-05-21 (New)

Job Description: Akuttmedisinsk avdeling er ein avdeling under Kirurgisk Serviceklinikk, og har ansvaret for all ambulansedrift (bil, båt, helikopter) samt nødmeldetenesta i...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Haukeland UniversitetssjukehusSuggested Job Search
Data as of 2019-05-21 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong way, it can employ a negative effect on your career. You can find a working job offer with another firm where the pay is higher, but you are still uncertain if that work environment will be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can forgive you and hire you back, but it is not guaranteed.